Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Chức năng:

          Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
          2. Nhiệm vụ, quyền hạn
          Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung sau:
 1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân thành phố giao.
 4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao.
 5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
 7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
 9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường họp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
 10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Sở Tài nguyên và Môi trường.
          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi nhánh:
          - Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong phạm vi địa bàn được giao quản lý. Cụ thể:
          - Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về kết quả thực hiện công việc được giao, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
          - Phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cho viên chức trong Chi nhánh, Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo với Giám đốc Trung tâm cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết,
          - Chủ động phối họp với các ban, ngành để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.
          - Chịu trách nhiệm trong việc quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Chi nhánh theo quy định pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND quận, huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố giao.
-------oOo-------
 

1320/TB-TTPTQĐ

Thông báo 1320/TB-TTPTQĐ về việc liên hệ hồ sơ kiểm đếm để làm lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thời gian đăng: 22/04/2019

37/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thời gian đăng: 15/05/2018

47/2014/NĐ-CP

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thời gian đăng: 15/05/2018

45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013

Thời gian đăng: 15/05/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT
sotnmt
hopthudientu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây